Yinfeng Zhu

I received my Ph.D. from Shanghai Jiao Tong University, China, in December 2020. My advisor is Yaokun Wu.

CV

Contact

  • Address: 800 Dongchuan Rd., Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200240, China

  • E-mail: fengzi@sjtu.edu.cn